Адміністративна відповідальність за незаконну торговельну діяльність

Адміністративна відповідальність за незаконну торговельну діяльність. Глава 12 Кодексу про адміністративні правопорушення присвячена адміністративним правопорушенням в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності.

Основними складами правопорушень є. Стаття 160-2: Незаконна торговельна діяльність, тобто здійснення угод куплі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням від реєстрації в установленому порядку з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, якщо розмір цього прибутку не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 155: Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю.

Стаття 155-2: Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та громадянами — суб’єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.

Стаття 156: Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору.

Стаття 156-1: Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів.

Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність. Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність згідно ст.202 КК наступає лише у тих випадках коли торгівля здійснювалася товарами, продаж яких вимагає отримання ліцензії або якщо порушувалися умови ліцензії і був отриманий прибуток більше однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

А також стаття 225 ККУ передбачає притягнення до кримінальної відповідальності за обман покупців та замовників, яке полягає в умисному обмірюванні, обважуванні, обраховуванні чи іншому обмані покупців або замовників під час реалізації товарів або надання послуг, якщо ці дії вчинені у значних розмірах.

Обманом покупців та замовників у значних розмірах слід вважати обман, що спричинив громадянинові матеріальну шкоду в сумі, що перевищує три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 12. Державна реєстрація суб’єктів торговельної діяльності. Джерела торгового права. Джерелами торгового права э зовнішня форма вираження норм торгового права (нормативно-правові акти, звичаї, міжнародні договори.

· Закон України «Про захист прав споживачів. · Закон України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. · Закон України „Про рекламу. · Закон Укра­їни «Про зовнішньоекономічну діяльність.

· Закон України «Про лікарсь­кі засоби. · Закон України «Про якість і безпеку харчових продуктів та продо­вольчої сировини. Декрети КМУ, видані в період з 25 листопада 1992 року до 25 травня 1993 року мають силу законів: «Про податок на промисел. Підзаконні нормативно-правові акти. Детально загальні правила здійснення торговельної діяльнос­ті регулює підзаконний нормативно-правовий акт — Порядок за­няття торговою діяльністю і правила торговельного обслугову­вання населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.06 № 833.

Ці Порядок і правила визначають загальні умови здійснення торговельної діяльності, основні вимо­ги до торговельної (торгово-виробничої) мережі і торговельного обслуговування громадян, що набувають товари для власних по­бутових потреб у підприємств (їх обєднань), установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-підприємців та іноземних юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України у сфері торгівлі.

Зви­чаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законо­давства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Слід виділити такі характерні риси звичаю як джерела господарсько­го або цивільного права. · звичай є загальновизнаним правилом поведінки, що склалося внас­лідок неодноразового і тривалого однакового застосування. · не є обовязковою фіксація звичаю в якихось документах, що пря­мо випливає зі змісту ст.

7 ЦКУ (для судової практики тут є певні особ­ливості, що будуть розглянуті нами нижче. Умовами застосування звичаю є. · неврегульованість питання, що є предметом судового спору, в чин­ному законодавстві або договорі. · відсутність суперечності з договором або актами цивільного зако­нодавства (ч. 2 ст. 7 ЦКУ. Конвенції з питань міжнародної торгівлі. В 1980 році на конференції у Відні була підписана Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

Конвенція покликана замінити собою вказані вище Гаагські конвенції 1964 року. Конвенція набула чинності з 1 січня 1988 р. В 1974 році в Нью-Йорку була укладена Конвенція про позовну давність в міжнародній купівлі-продажу товарів, а в 1980 році - Додатковий протокол до неї, який привів деякі положення цієї конвенції у відповідність з Конвенцією ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

В 1983 році на конференції в Женеві була укладена Конвенція про представництво при міжнародній купівлі-продажу товарів. В 1988 році на конференції в Оттаві - Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг.

З питань торгового мореплавства: Конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 року і протокол до неї 1968 роки, На конференції в Гамбурзі була підписана Конвенція ООН про морське перевезення вантажів 1978 року (Гамбургські правила.

Категория: Ответы на вопросы.

Ответы юристов


Ответ юриста

teddyhouse.ru

Вы не можете добавить ответ к этому вопросу. Авторизуйтесь или присоеденитесь к этому вопросу.Похожие вопросы:


Юристы - участники

 

Социальные сети

© teddyhouse.ru 2013-2018. При использовании материалов сайта, ссылка на сайт обязательна.